Otsing

PATSIENTIDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Patsientide üldised õigused ja kohustused on sätestatud Võlaõigusseaduses ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Hartas.

 

Patsiendil on õigus:

 • saada vältimatut abi;
 • saada teavet oma tervisseisundi, ravivõimaluste ja -tulemuste kohta arusaadavas keeles;
 • esitada ravipersonalile küsimusi, kui midagi jääb arusaamatuks;
 • osaleda oma raviplaani koostamisel ja olemasolevatest valida endale sobivaim raviviis;
 • keelduda ravist seadusega lubatud piires ja saada teavet keeldumise võimalikest tagajärgedest;
 • saada vajalikku ravi kiiresti, turvalises keskkonnas eelnevalt määratud ajavahemiku jooksul;
 • õigus privaatsusele ja konfidentsiaalsusele;
 • kogeda lugupidavat ja patsiendi väärtushinnanguid arvestavat kohtlemist;
 • sõltumatu hinnangu saamiseks taotleda teise arsti arvamust;
 • pöörduda oma õiguste kaitseks:
 •  
  AS Lääne-Tallinna Keskhaigla
  Paldiski mnt 68, Tallinn 10617
  E-post keskhaigla@keskhaigla.ee
  Koduleht https://www.keskhaigla.ee/kontaktid/tagasiside/

   
  Terviseamet
  Paldiski mnt 81, Tallinn, 10614,
  E-post kesk@terviseamet.ee
  Koduleht http://www.terviseamet.ee

   
  Tervisekassa
  Lastekodu 48, Tallinn, 10144
  Tel 16363
  E-post info@tervisekassa.ee
  Koduleht http://www.tervisekassa.ee

   
  Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon
  Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
  E-post info@sm.ee
  Koduleht http://www.sm.ee

   
  Eesti Patsientide Esindusühing
  Kaupmehe 14, Tallinn 10114
  E-post epey@epey.ee
  Koduleht http://www.epey.ee/

   

  Patsiendil on kohustus parima ravitulemuse saavutamiseks:

 • anda tervishoiuteenuse osutajale kogu teadaolev teave oma tervise ja haiguse kulu kohta;
 • teha koostööd ja järgida arsti määratud raviplaani, -juhendeid ning ajakava;
 • vastutada oma käitumise ja eluviisi eest;
 • kohelda lugupidavalt nii personali kui kaaspatsiente;
 • arvestada kaaspatsientide privaatsuse, turvalisuse ja mugavusega;
 • hoida saladuses Teile teatavaks saanud andmeid kaaspatsientide isiku, eraelu ja tervise kohta;
 • informeerida tekkinud probleemidest personali või täita teavitusleht „Head soovid, mured ja ettepanekud“;
 • järgida isikliku hügieeni nõudeid ja haigla kodukorda;
 • maksta osutatud tervishoiuteenuse eest omaosalustasu.